วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แนวการสอนเศรษฐกิจพอเพียง

แนวการสอน วิชา เศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy )
รหัสวิชา GE 5102
จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) หน่วยกิต
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของเศรษฐกิจ การผลิต การแลกเปลี่ยน การตลาด การบริโภค ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาตามแนวทางโลกาภิวัฒน์ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย
ตำราเรียนหลัก เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง อ.กุลยา อนุโลก
วิธีการสอน
บรรยายให้แนวคิด ทำแบบฝึกหัด มอบหมายงาน บทความและประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึกษาค้นคว้า และร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติจากการคิดและจัดทำโครงการที่นำองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ศึกษาดูงานจากบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นแหล่งให้การเรียนรู้
เวลาเรียน เรียน 4 คาบ : 1 สัปดาห์ รวม 60 คาบ : 1 ภาคเรียน
แผนการสอน
สัปดาห์ที่ 1 แนะนำและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2 - 3 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
4 - 5 บทที่ 2 การผลิต และการบริโภค
6 - 7 บทที่ 3 การตลาด
8 สอบกลางภาค
9 -10 บทที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
11-12 บทที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง
13 บทที่ 6 แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย
14 -15 นำเสนอผลงาน / ศึกษาดูงาน
16 สอบปลายภาค
การวัดผล
คะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10 % คะแนนงานที่มอบหมาย 30 %
คะแนนสอบกลางภาค 20 % คะแนนสอบปลายภาค 40 % แหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด บุคลากรที่มีความรู้ หนังสือ ตำราเรียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง Internet ฯลฯ
ติดต่อผู้สอน ห้องพักครูอาคาร11 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ ห้อง 1137 โทร. 032-261790 ต่อ 3322